Novinky

05.03.2014 14:38

Vytvořena nová značka Nina Ricci v sortimentu Doplňky.

05.03.2014 14:38

Vytvořena nová značka Paul Christophe, Hype, Eden Rose, Verde, Axel, TATU, Philippe Carat, Bagutti, Patouchka v sortimentu Oblečení.

05.03.2014 14:38

Založen nový obchod Dámská móda MarLen (Středočeský kraj, okres Kladno).

16.12.2012 10:39

Založen nový obchod Zlatnictví Beny (Praha).

16.12.2012 10:31

Založen nový obchod Domi bags (Praha).

16.12.2012 10:31

Vytvořena nová značka Benetton v sortimentu Doplňky.

16.12.2012 10:23

Založen nový obchod Dům módy (Praha).

16.12.2012 10:12

Založen nový obchod Fann parfumerie (Praha).

16.12.2012 10:00

Založen nový obchod Carlo Pazolini (Praha).

16.12.2012 10:00

Vytvořena nová značka Carlo Pazolini v sortimentu Obuv.

Všechny novinky

Podmínky užití

Váš vztah s Prokaždýden.cz Vaše používání webových stránek Prokaždýden.cz, včetně datových vstupů a ostatních služeb na nich dostupných (dále jen "Služba") se řídí podmínkami právní dohody mezi vlastníkem těchto stránek a služeb na nich dostupných (dále jen "Vlastník") a vámi (dále jen "Podmínky").

Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služby bez rozdílu. Obsahem stránek se rozumí informace v textové podobě, grafika, fotografie a jiné materiály, které jsou poskytovány v rámci Služby a jsou zadávané Vlastníkem nebo ostatními uživateli Služby (dále jen "Obsah").

Souhlas s podmínkami Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte buď kliknutím na tlačítko představující souhlas s podmínkami, když to bude po vás Služba vyžadovat nebo tím, že Službu začnete skutečně používat. V takovém případě vaše používání Služby znamená, že jste Podmínky četli, souhlasíte s nimi a berete na vědomí, že Vlastník považuje vaše používání Služby jako souhlas s podmínkami.

Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv ustanovením těchto podmínek, nesmíte Službu používat.

Službu nesmíte používat a souhlas s podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud jste nedosáhli zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy s Vlastníkem stránek, který činí dosažení 13-ti let věku nebo jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání Služby.

Dále Službu nesmíte používát takovým způsobem, který porušuje jakékoliv místní, státní, národní, zahraniční nebo mezinárodní zákony, nařízení, pravidla, příkazy, dohody nebo jiná zákonná ujednání (dále jen "Zákony"), abyste sledovali, obtěžovali nebo působili újmu jiné osobě nebo abyste se vydávali za jakoukoliv jinou osobu nebo subjekt nebo jinak chybně uváděli váš vztah k jakékoliv osobě nebo subjektu.

Uživatelské účty Abyste získali přístup k některým funkcím Služby, včetně správy Obsahu, je potřeba vytvořit si uživatelský účet. Souhlasíte s tím, že při vytváření uživatelského účtu poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a kompletní informace (a po celou dobu používání účtu budete tyto informace aktualizovat, aby zůstaly pravdivé, přesné, aktuální a kompletní). Jste odpovědní za to, že vaše heslo k uživatelskému účtu zůstane tajné, a že pouze vy jste odpovědni za všechny činnosti, které pod tímto účtem nastanou. Souhlasíte s tím, že Vlastníkovi neprodleně oznámíte jakékoliv neautorizované použití vašeho účtu nebo jakékoliv porušení bezpečnosti související se Službou.

Vlastník si vyhrazuje právo požadovat po vás změnu hesla, pokud se domnívá, že vaše heslo již není bezpečné.

Obecné podmínky Vlastník vás tímto opravňuje k přístupu a užívání Služby za dodržení následujících podmínek.

 1. Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část nebo části Služby, zejména žádný Obsah, na jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka. Vyjímkou jsou prostředky k tomu určené poskytnuté Vlastníkem.
 2. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k obsahu prostřednictvím jakéhokoliv jiného prostředku či technologie, než poskytnutého Vlastníkem Služby.
 3. Souhlasíte s tím, že nebudete Službu používat pro jakékoliv komerční využití bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka. Vyjímku tvoří propagace vlastního obchodu s módou a prodej reklamy na stránkách s obsahem poskytnutým prostřednictvím Služby, na nichž se objevuje i jiný materiál, neposkytnutý Službou, jenž by byl dostatečně hodnotný, aby opodstatnil takový prodej.
 4. Souhlasíte s tím, že nebudete používat ani spouštět jakýkoliv automatický systém, který při návštěvě služby rozesílá na servery Služby více požadavků, než kolik by zvládl za stejné časové období normální člověk s nijak neupraveným veřejně dostupným standartním webovým prohlížečem.
 5. Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Služby.
 6. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Službu v souvislosti se získáváním obchodních zakázek nebo komerčním podnikáním. Vyjímku tvoří propagace vlastního obchodu s módou.
 7. Souhlasíte s tím, že nebudete pro komerční účely získávat jakékoliv uživatele Služby ve vztahu k jejich obsahu.
 8. Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat k obsahu jinými než zamýšlenými nebo povolenými funkcemi Služby.
 9. Použití Obsahu nebo Služby k jakémukoliv veřejnému nebo obchodnímu účelu jinému než k propagaci vlastního obchodu s módou je striktně zakázáno.
 10. Souhlasíte s tím, že nebudete prostředky Služby, sloužící ke správě Obsahu, používat pro vlastní prospěch zadáváním a šířením nevyžádaných informací, které nejsou v přímé návaznosti k danému tématu. Vyjímku tvoří propagace obchodu s módou přes prostředky k tomu určené Vlastníkem.

Tyto Podmínky, společně s jakýmikoliv dalšími podmínkami, se kterými souhlasíte při používání Služby, představují celkovou, výhradní a konečnou dohodu mezi vámi a Vlastníkem s ohledem na předmět dané záležitosti, nahrazují jakékoliv předchozí dohody nebo ujednání mezi vámi a Vlastníkem s ohledem na takovou záležitost.

Služba prochází neustálým vývojem, s cílem o co nejlepší poskytování dat svým uživatelům. Z toho důvodu se může čas od času změnit forma či povaha zobrazovaných informací. Díky tomuto průběžnému vývoji může Služba trvale nebo dočasně přerušit poskytování informací nebo funkcí v rámci Služby vám nebo všem uživatelům obecně, a to na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění.

Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že Vlastník nenese žádnou odpovědnost vůči vám či jakékoliv třetí straně) za jakéholiv porušení svých závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé Vlastníkovi).

Názvy částí v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí a nemají žádný právní nebo smluvní účinek.

Obsah Jako vlastník uživatelského účtu můžete do stránek zasílat vlastní obsah - přidávat nové obchody, komentáře a podobně. Bez ohledu na to, zda bude tento obsah zveřejněn či nikoliv, Vlastník nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. Vlastník nevyjadřuje svůj souhlas s žádným Obsahem ani názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.

Tímto prohlašujete a zaručujete:

 1. že vlastníte všechna práva k vašemu Obsahu nebo jste získali všechna potřebná práva k vašemu Obsahu, abyste mohli níže popsaná práva Vlastníkovi předat.
 2. že jste zaplatili nebo zaplatíte všechny licenční poplatky, celní poplatky a jiné finanční závazky jakéhokoliv druhu, které vyplynou z použití nebo z komerčního provozování vašeho Obsahu.
 3. že vám není o jakýchkoliv informacích obsažených ve vašem Obsahu známo, že by byly chybné, nepřesné nebo zavádějící.
 4. že vám, za váš Obsah, nebyla a nebude poskytnuta odměna nebo kompenzace od jakékoliv třetí strany.
 5. že váš Obsah nelze považovat za urážlivý, hanlivý, nenávistný, rasistický, etnicky, nábožensky nebo jinak předpojatý nebo urážlivý, nezákonně vyhrožující nebo nezákonně obtěžující jakéhokoliv jednotlivce, partnerství nebo korporaci, vulgární, pornografický, obscénní nebo útočný pro soukromí jakéhokoliv jednotlivce.
 6. že váš Obsah souvisí s tématem nebo očekáváním ostatních uživatelů Služby, a že se nedá klasifikovat jako nevyžádá reklama sloužící pouze pro váš osobní prospěch v jakékoliv formě.

Pokud se Vlastník dozví o jakémkoliv potencionálním porušení těchto podmínek vyhrazuje si právo (avšak není povinnen) rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na Obsah stanovených těmito podmínkami a může takový Obsah kdykoliv odstranit a/nebo ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv dalšího Obsahu do Služby a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Služby se může stát, že narazíte na Obsah, který je věcně nepřesný, urážlivý, neslušný nebo pro vás jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, a to v rozsahu povoleném příslušným právním řádem, které máte nebo můžete mít vůči Vlastníkovi ve vztahu k jakémukoliv takovému Obsahu.

Souhlasíte s tím, že vaše chování, i váš obsah na stránkách bude v souladu s dobrými mravy a platnými zákony České republiky. Vlastník si vyhrazuje právo jakýkoliv obsah porušující dobré mravy nebo platné zákony České republiky kdykoliv odstranit a/nebo ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv dalšího Obsahu do Služby a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

Práva na obsah Zůstávájí vám veškerá vaše vlastnická práva k vašemu obsahu, nicméně v momentě zaslání nebo zveřejnění vašeho Obsahu do Služby, poskytujete:

 1. Vlastníkovi neodvolatelnou, stálou, převoditelnou, neexkluzivní, bezplatnou, celosvětovou licenci (kdy licenci je možno převádět na třetí osoby) používat, distribuovat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, veřejně uvádět a zobrazovat váš Obsah (nebo jakoukoliv jeho úpravu) zcela či částečně, v jakémkoliv formátu nebo na jakémkoliv médiu nyní známém nebo vyvinutém později a používat (a povolit dalším používání) váš Obsah jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu (včetně, bez omezení, komerčních účelů), které Vlastník považuje za vhodné dle svého vlastního uvážení (včetně, bez omezení, pro zahrnutí vášeho Obsahu nebo jeho úprav, celkově či částečně, do jakékoliv technologie, produktu nebo služby). Vlastník si vyhrazuje právo zobrazovat reklamy související s vaším Obsahem a používat váš Obsah pro reklamní a propagační účely.
 2. každému uživateli Služby celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového obsahu v rozsahu umožněném funkcemi Služby a souladu s těmito Podmínkami.

Po Vlastníkovi se nevyžaduje hostovat, zobrazovat nebo distribuovat jakýkoliv váš Obsah a může jej kdykoliv odstranit nebo odmítnout jakýkoliv váš Obsah z jakéhokoliv důvodu. Vlastník není odpovědný za jakékoliv ztráty, krádeže nebo poškození jakéhokoliv druhu jakéhokoliv vašeho Obsahu.

Obsah Prokaždýden.cz S vyjímkou Obsahu, který předkládají uživatelé Služby, je veškerý další obsah v rámci Služby vlastněný nebo licencovaný Vlastníkem a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví Vlastníka nebo jeho poskytovatelů licencí. Takový Obsah nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka nebo jeho poskytovatelů licencí. Vlastník a jeho poskytovatelé licencí si vyhrazují veškerá výslovně neudělená práva ke svému obsahu.

Odkazy na jiné stránky Služba může zahrnovat odkazy na jiné webové stránky (tzv. hyperlink), které nejsou vlastněné ani kontrolované Vlastníkem. Tyto odkazy jsou poskytnuty pouze pro vaše pohodlí a Vlastník nemá naprosto žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí či postupy užívanými jakýmikoliv webovými stránkami třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Jestliže tyto odkazy využijete, opuštíte tuto Službu a tyto Podmínky a činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Vlastník nemá povinnost přezkoumávat webové stránky nebo zdroje těchto třetích stran a není odpovědný za jejich dostupnost ani neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty či jiné materiály, které jsou k dispozici na takových stránkách nebo zdrojích.

Vlastník není odpovědný za jakékoliv ztráty či škody, které vám mohou vzniknout v důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k dispozici na takových stránkách nebo zdrojích.

Odkazy na tyto stránky Můžete vytvářet odkazy na tuto Službu z jiných webových stránek, musíte však dodržovat následující podmínky a postupovat dle všech příslušných zákonů.

 1. Odkaz nesmí vytvářet předpoklad, že Vlastník schvaluje odkazující webovou stránku nebo jakékoliv produkty, služby či obsah, který je dostupný na takové webové stránce.
 2. Odkaz nesmí nesprávně prezentovat svůj vztah ke Službě či Vlastníkovi.
 3. Odkaz nesmí prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o našich Službách či Obsahu.
 4. Odkaz nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za odporný, urážlivý nebo kontroverzní.

Pokud na svých webových stránkách poskytujete obsah prostřednictvím Služby, nesmíte žádným způsobem měnit ani omezovat jeho funkčnost, zejména ne zpětný odkaz na Službu.

Ukončení vztahu Pokud si přejete ukončit svou právní dohodu s Vlastníkem, můžete tak učinit kdykoliv na základě písemného oznámení a uzavření svého účtu.

Vlastník může ukončit svou právní dohodu s vámi pokud:

 1. porušíte jakékoliv ustanovení těchto podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete ustanovení těchto Podmínek dodržovat).
 2. pokud poskytování Služby vaší osobě je nebo se stane nezákonným.
 3. pokud vlastník přestane z nějakého důvodu službu poskytovat vám nebo více uživatelům obecně.

Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní žádná zákonná práva, závazky a povinnosti, které vám a Vlastníkovi svědčily ku prospěchu, kterým jste podléhali (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená.

Vyloučení záruky Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vždy máte jako spotřebitel a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.

Služba je poskytována "tak, jak je" a "se všemi chybami" a celkové riziko související s kvalitou a výkonem Služby je na vás. Pokud je Obsah nebo Služba vadná, vy a nikoliv Vlastník nesete všechny náklady spojené s potřebným servisem nebo opravou. Vlastník se výslovně zříká všech záruk jakéhokoliv druhu, ať už se jedná o výslovné, předpokládané nebo statutorní záruky (včetně předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

Vlastník výslovně neprohlašuje a nezaručuje:

 1. že užívání této Služby splní vaše požadavky.
 2. že užívání této Služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
 3. že jakékoliv informace získané vámi při užívání Služby budou přesné a spolehlivé.
 4. že nedostatky v provozu nebo funkčnosti této Služby budou odstraněny.

Žádná rada ať již ústní nebo písemná, získaná prostřednictvím Služby nebo přímo od Vlastníka nevede k žádné záruce. Vlastník neuzná žádné právní náhrady.

Vyloučení odpovědnosti Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Vlastníka za ztráty, které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit.

S výhradou obecného ustanovení předcházejícího odstavce nebude Vlastník vůči vám odpovědný:

 1. za jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat.
 2. za jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje na těchto webových stránkách.
 3. za jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku jakýchkoliv změn, které provede Vlastník u Služby, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby).
 4. za jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku vymazání, porušení či neuložení jakéhokoliv Obsahu a dalších komunikačních údajů vedených nebo přenášených při vašem užívání Služby nebo jejím prostřednictvím.
 5. za jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku neposkytnutí přesných informacích k uživatelskému účtu z vaší strany.
 6. za jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobností o uživatelském účtu z vaší strany.

Omezení odpovědnosti Vlastníka Služby vůči vaší osobě dle předcházejícího odstavce platí bez ohledu na to, zda byl Vlastník upozorněn na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měl být vědom, či nikoliv.

Obecné právní podmínky Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a Vlastníkem, jsou řídicí pro vaše užívání Služby a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a Vlastníkem v souvislosti se Službou.

Souhlasíte s tím, že Vlastník vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změně podmínek, prostřednictvím e-mailu a souhlasíte s tím, že taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou vám Vlastník elektronicky poskytne, uspokojí jakékoliv právní požadavky na to, aby tato komunikace byla písemně.

Souhlasíte s tím, že pokud Vlastník neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek obsažený v podmínkách (nebo náležející Vlastníkovi dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv ze strany Vlastníka a tato práva a opravné prostředky budou Vlastníkovi i nadále k dispozici.

Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část podmínek. Zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.

Tyto podmínky a váš vztah s Vlastníkem na nich založený se bude řídit českým právem. Vy i Vlastník se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto podmínek.

Náhrada škody Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a nezpůsobovat škodu Vlastníkovi z a proti jakýmkoliv žádostem, závazkům, škodám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně rozumných poplatků pro právní zástupce), které takovým stranám mohou nastat jako výsledek vašeho (nebo jakékoliv osoby používající váš účet) porušení těchto podmínek. Vlastník si vyhrazuje právo převzít výhradní obranu a kontrolu jakékoliv záležitosti, která je předmětem náhrady škody z vaší strany, a v takovém případě souhlasíte s tím, že budete spolupracovat na obhajobě Vlastníka při tomto nároku.

Změny podmínek Vlastník si vyhrazuje právo příležitostně tyto podmínky měnit, dle svého vlastního a absolutního uvážení, například z důvodu změny právních předpisů či změn funkcí nabízených prostřednictvím Služby. Z toho důvodu si tyto podmínky pravidelně čtěte a se změnami se seznamte. Pokud se změněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat Službu používat. Pokud budete Službu používat po datu zveřejnění změněných podmínek, bude to Vlastník považovat za souhlas se změněnými podmínkami.

Revidováno v červnu 2012
Používejte stránky naplno
Registrace je zadarmo a nezabere víc než 3 minuty.
login
Odebírejte novinky
Pomocí kanálu RSS nebo si sestavce vlastní newsletter.
login
Spravujte obsah
Nenašli jste zde nějaký obchod? Přidejte nám ho.
login
Potřebujete pomoc
Nejprve hledejte v nápovědě, nenaleznete-li kontaktujte nás.
login

Všechna práva vyhrazena © 2011-2012 Prokazdyden.cz